– Uchwała Nr XVI / projekt /2021

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Uchwała Nr XVI / projekt /2021 R a d y    G m i n y    P o t o k    W i e l k i z dnia  ………. 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

U c h w a ł a Nr XVI projekt 2021

 

Załącznik

do uchwały Rady Gminy Potok Wielki

Nr XVI/ projekt /2021 z dn…….2021 r.

 

Program współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2022 roku

Program współpracy

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry