– Usuwanie eternitu z nieruchomości

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Usuwamy azbest bezpłatnie (logo projektu)

Potok Wielki, dnia 29.01.2021 r.

                                                                                              Mieszkańcy Gminy

                                                                                                   Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w dniach od 01 luty do 26 luty 2021 r. będą przyjmowane zgłoszenia na dofinansowanie usuwania eternitu z nieruchomości na terenie Gminy Potok Wielki. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Gminą Potok Wielki w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.      

Warunki otrzymania dofinansowania:

  1. .Dysponowanie nieruchomością na której znajduje się azbest.
  2. Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  3. Wypełnienie zgłoszenia lokalizacji

Do zgłoszenia lokalizacji obowiązkowo należy dołączyć:

  1. w przypadku zgłoszenia demontażu eternitu z dachu:

– kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku.

  1. w przypadku zgłoszenia utylizacji eternitu złożonego na posesji:

kserokopię oświadczenia wykonawcy lub wnioskodawcy o wykonaniu demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

(nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów azbestowych zdemontowanych przed 06.05.2004 r.)

Termin realizacji: rok 2021

            Wartość dofinansowania:

– 100 % kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych na składowisku.

            Druki w ramach V naboru zgłoszeń lokalizacji wyrobów zawierających azbest, do pobrania w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy www.potokwielki.pl zakładka gospodarowanie odpadami lub na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Aktualności.

Regulamin uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

            Komplet dokumentów należy złożyć w w/w terminie, w Urzędzie Gminy Potok Wielki tel. 15 8740 204.

Wójt

Leszek Nosal

Załączniki:

zał. nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu

zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami

zał. nr 3a do Regulaminu – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry