– Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

W związku z naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Potok Wielki, o przekazywanie do siedziby urzędu, wypełnionego wniosku o udział w programie do dnia 29 marca 2023 roku.

We wniosku należy podać ilości posiadanych do utylizacji poszczególnych odpadów (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BIG BAG).

W ramach programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od producentów rolnych. Wszyscy producenci rolni są zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie posiadanych odpadów w jedno wskazane miejsce ich odbioru na terenie gminy Potok Wielki.

Termin realizacji: rok 2023

Wniosek o udział w programie oraz załączniki dostępne są na stronie www.potokwielki.pl oraz w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Realizacja zadania zależna będzie od otrzymania przez Gminę Potok Wielki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 15 8740204 lub w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry