– Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 07.07.2022 r.

UAN.6733.3.1.2020.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A.
o wysokości 56m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A.
o nazwie WZA_POTOKWIEL_POTOKWIELK/85086, planowanej na działce nr 252/2 położonej w miejscowości Potok Wielki, obręb Potok Wielki, gm. Potok Wielki, dla której inwestorem jest Emitel S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
, działający przez pełnomocnika Pana Krystiana Wzientka, ul. Wesoła 6, 41-940 Piekary Śląskie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postepowania administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, pokój nr 29 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 07.07.2022r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potok Wielki.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowanainwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry