– Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 21 październik 2021 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie   art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości niniejszy wykaz :

I- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-stosownie do Uchwały nr XIII/97/2020 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 30 czerwca 2020r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1124,899/7,1073/4, położonych w Potoczku,

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

 

a) -Działka numer ewidencyjny 1124, oznaczona w ewidencji gruntów jako

LsIV o powierzchni 0,0430 ha, Lzr-RVI o powierzchni 0,0767ha

położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok Wielki;

KW ZA1J/00042256/8, nr 6  katastru nieruchomości

b) -Działka numer ewidencyjny 899/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako

R V  o powierzchni 0,1275 ha, położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok Wielki;

KW ZA1J/00051726/0, nr 6  katastru nieruchomości

c) -Działka numer ewidencyjny 1073/4, oznaczona w ewidencji gruntów jako R VI

o powierzchni 0,1164 ha, położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok Wielki;

KW ZA1J/00055296/4, nr 6  katastru nieruchomości

 

 1. Powierzchnia nieruchomości.

Działka numer ewidencyjny 1124 o powierzchni 0,1197 ha, położona w Potoczku

Działka numer ewidencyjny 899/7 o powierzchni 0,1275 ha, położona w Potoczku

Działka numer ewidencyjny 1073/4 o powierzchni 0,1164  ha, położona w Potoczku

 

 1. Opis nieruchomości.
 • Działka nr 1124 przeznaczona do sprzedaży stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową zakrzewioną i zadrzewioną z dostępem do sieci elektrycznej, telefonicznej, gazociągowej i wodociągowej mającą dostęp do drogi asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntów użytkowanych rolniczo i rzeki Sanny
 • Działka nr 899/7 przeznaczona do sprzedaży stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową częściowo zagospodarowaną trawnikiem i drzewkami owocowymi w części zakrzaczona i zadrzewiona z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej mającą dostęp do drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz gruntów użytkowanych rolniczo.
 • Działka nr 1073/4 przeznaczona do sprzedaży stanowi niezabudowaną zakrzaczoną i zadrzewioną nieruchomość gruntową z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej i gazociągowej, mającą dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.           

Na terenie Gminy Potok Wielki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na żadną z przeznaczonych do sprzedaży działek nie wydano też decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Wielki, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/40/03 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 09 lipca 2003r.  Działki nr 899/7,1073/4 przeznaczone są pod zabudowę  zagrodową, działka nr 1124 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

                                                                                                                   

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

             Nie dotyczy

 

 1. Cena nieruchomości.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.)  ) ceny przedmiotowych nieruchomości ustala się na podstawie ich wartości, a mianowicie:

cena działki nr ewid.1124 wynosi 25 400,00 zł netto plus 23 % VAT    (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych );

cena działki nr ewid. 899/7 wynosi  28 500,00 zł netto plus 23 % VAT  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych );

cena działki nr ewid. 1073/4 wynosi 14 600,00 zł netto plus 23 % VAT  (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych );                                                                                                                                                                                                                                                         

kwoty te stanowić będą ceny wywoławcze w  przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.))

 

 1. Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

              Nie dotyczy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, majątku lub dzierżawy:

              Nie dotyczy

 

 1. Terminy wnoszenia opłat:

              Nie dotyczy

 

 1. Zasady aktualizacji opłat:

              Nie dotyczy

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

-Na podstawie Uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 1124,899/7,1073/4  położonych w Potoczku

przedmiotowe nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo     w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

W oparciu o art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.  1990 z póź. zm.)) pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości przysługuje osobom, którym służy takie roszczenie w oparciu o przepisy prawa bądź też które są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami.

Warunkiem realizacji opisanego uprawnienia jest jednak zgłoszenie wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia 25.10.2021r  do dnia 07.12.2021r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu w Urzędzie Gminy Potok Wielki na okres 21 dni, tj.  od 25  października 2021 r. do 16 listopada 2021 r. Ponadto zostaje on opublikowany na stronach internetowych Gminy Potok Wielki i Biuletynu Informacji Publicznej oraz ogłoszony na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Informację o wykazie zamieszczono również prasie lokalnej, tj. w gazecie pn. „Kurier Lubelski”.

 

 

Wójt Gminy

Elektronicznie podpisany przez

Leszek Nosal

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry