– Z A W I A D O M I E N I E

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 29 czerwca 2021 roku odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z XX i XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i przeprowadzonych przetargów w okresie między sesjami.
 5. Debata nad raportem Gminy Potok Wielki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Potok Wielki z tytułu realizacji budżetu gminy za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Potok Wielki na rok szkolny 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVIII/ 125 /2020 Rady  Gminy  Potok  Wielki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Janowskiemu na promocję Gminy Potok Wielki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na udzielenie dotacji celowej dla GOK.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym i sołtysom Gminy Potok Wielki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy roku 2021.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w roku 2020.
 19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

mgr Marian Giska

Zawiadomienie o XXII Sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry