– ZAPROSZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zaprasza zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, do udziału w pracach  związanych ze sformułowaniem projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO), w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 719 i Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 546). Zmiana PZO, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.
z dnia 2022.04.28) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 ze zm.), procedowana jest analogicznie jak sporządzanie PZO, w tym zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia  2022.05.16 ze zm.).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA_ZLW_LASY JANOWSKIE_PLB060005_12-08-2022

ZAPROSZENIE_ZLW_LASY JANOWSKIE_PLB060005

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry