– ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

I. Sprzedający:

Gmina Potok Wielki,           Potok Wielki 106; 23-313 Potok Wielki           NIP:862-15-82-675

Telefon: 15 8740204                      Fax: 15 8740204      e-mail: gmina@potokwielki.pl

II. Przedmiot sprzedaży:

Sprzedaż „na pniu” 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy  rosnącego na działce nr 866/1 obręb ewidencyjny Potok Wielki  (plac byłego GS –obok dworku)  o szacunkowej całkowitej masie 9,47 m3 na którą składają się:

– drewno wielkowymiarowe, klasa jakości WD, klasa wymiarowa 3 – 3,47 m3

– drewno opałowe S4 – 6,00 m3

III. Warunki sprzedaży:

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna m.in.:

–  wycinka drzewa, zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzewa, wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki w tym osobom trzecim, ewentualne koszty wyłączenia linii energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz uprzątnięcia drzew i gałęzi, a także załadunku i transportu.

Nabywca posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót.

Pozyskania drewna może dokonać osoba z uprawnieniami do wykonywania wycinki drzew.

Termin wykonania zadania wraz z uprzątnięciem gałęzi oraz terenu  maksymalnie: do dnia 20.11.2022 r.

          

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzy ofertowym.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za  całość pozyskanego drewna.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najwyższa wartość) zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 100 %

 

Cena minimalna za pozyskane drewno: 6. 375,39 zł.

W przypadku zaoferowania kwoty poniżej ceny minimalnej, oferta ta będzie podlegać odrzuceniu.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP  DREWNA -DĄB”  należy składać do dnia: 03.11.2022 roku  do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki (sekretariat).

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod w/w adres .

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03.11.2022 r. o godz. 09.30

 

 V. Dodatkowe informacje:

  1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oferty udzielone zostaną w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Potok Wielki lub pod nr tel.15 8740204 wew. 13.
  2. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,
  3. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,
  4. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
  5. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,
  6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
  7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,
  8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wynikłe podczas wykonywania prac w tym także wyrządzone osobom trzecim.

 

FORMULARZ OFERTOWY Klauzula informacyjna RODO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU

FORMULARZ OFERTOWY

Klauzula informacyjna RODO

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry