– ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU -postępowanie nr 3

 I. Sprzedający:

Gmina Potok Wielki,           Potok Wielki 106; 23-313 Potok Wielki           NIP:862-15-82-675

Telefon: 15 8740204                      Fax: 15 8740204      e-mail: gmina@potokwielki.pl

II.Przedmiot sprzedaży:

Sprzedaż „na pniu” 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy  rosnącego na działce nr 866/1 obręb ewidencyjny Potok Wielki  (plac byłego GS –obok dworku)  o szacunkowej całkowitej masie 9,47 m3 na którą składają się:

– drewno wielkowymiarowe, klasa jakości WD, klasa wymiarowa 3 – 3,47 m3

– drewno opałowe S4 – 6,00 m3

III. Warunki sprzedaży:

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna m.in.:

–  wycinka drzewa, zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzewa, wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki w tym osobom trzecim, ewentualne koszty wyłączenia linii energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz uprzątnięcia drzew i gałęzi, a także załadunku i transportu.

Nabywca posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót.

Pozyskania drewna może dokonać osoba z uprawnieniami do wykonywania wycinki drzew.

Termin wykonania zadania wraz z uprzątnięciem gałęzi oraz terenu  maksymalnie: do dnia 30.01.2023 r.

          

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzy ofertowym.

W ofercie należy wskazać cenę brutto za  całość pozyskanego drewna.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najwyższa wartość) zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 100 %

 

Cena minimalna za pozyskane drewno: 3.825,23 zł.

W przypadku zaoferowania kwoty poniżej ceny minimalnej, oferta ta będzie podlegać odrzuceniu.

 

  1. 143Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP  DREWNA -DĄB”  należy składać do dnia: 12.01.2023 roku  do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki (sekretariat).

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod w/w adres .

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.01.2023 r. o godz. 09.30

 

  1. Dodatkowe informacje:
  2. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oferty udzielone zostaną w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Potok Wielki lub pod nr tel.15 8740204 wew. 13.
  3. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,
  4. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,
  5. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
  6. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,
  7. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
  8. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzenia itp.,
  9. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wynikłe podczas wykonywania prac w tym także wyrządzone osobom trzecim.

 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Potok Wielki Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki  tel. 158740204, email: gmina@potokwielki.pl.

2)         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem email: iod@rodokontakt.pl

3)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż drewna  na pniu.

4)         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dalej ustawa Pzp.

6)         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)         Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danyh wynikają z ustawy Pzp.

8)         posiada Pani/Pan:

−          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)         nie przysługuje Pani/Panu:

−          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU

FORMULARZ OFERTOWY

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry