– ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Sprzedaż barakowozu wykonanego z desek i elementów metalowych usytuowanego na działce nr 242/1 w miejscowości Stawki.

 

Przedmiot sprzedaży:

Barakowóz wykonany z desek i elementów metalowych.

–  przedmiot sprzedaży nosi widoczne ślady wieloletniego użytkowania .

–  lokalizacja: barakowóz usytuowany jest na działce nr 242/1 w miejscowości Stawki.

– załadunek oraz transport barakowozu stanowi koszt Oferenta

Wizji lokalnej, w terenie  można dokonywać w godzinach 1100  – 1300 lub innych  uzgodnionych z pracownikiem Gminy Potok Wielki.

Proszę o podanie w ofercie ceny brutto na zakup barakowozu.

Podczas  otwarcia ofert zostanie podana minimalna kwota sprzedaży, za którą może zostać zbyty w/w barakowóz.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami.

Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najwyższa wartość) zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto -100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP BARAKOWOZU”  należy składać do dnia: 09.09.2021 roku (czwartek) do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki (sekretariat)

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod wskazany adres.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kontakt:- pokój nr 2 Urząd Gminy Potok Wielki

tel.15 8740206

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 09.09.2021r. o godz. 10³º

                                                                                           /-/ Leszek Nosal

Wójt Gminy

 

FORMULARZ OFERTOWY

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry