– Zarządzenie Nr 16 .2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023”.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr  16 .2022

Wójta Gminy Potok Wielki

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki  na lata 2022-2023”

 

            Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Potok Wielki, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeprowadzić na obszarze Gminy Potok Wielki konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Potok Wielki w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023”.

§ 2.

Konsultacje będą przeprowadzone w następującej formie:

  1. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Potok Wielkim i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Potok Wielki.
  3. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

§ 3.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16 marca 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku.
  2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Gminę Potok Wielki.
  3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Potok Wielki.

§ 4.

Wnioski i uwagi można składać w formie elektronicznej na adres:biuro@opspotokwielki.pl lub papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106              ( parter,  pokój Nr 5) do dnia 23 marca 2022 roku.

 

§ 5.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

/-/

Leszek Nosal

Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 16.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022 r. – FORMULARZ KONSULTACYJNY

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023”

Załącznik do Uchwały Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry