– Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w najem.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 5.2023

Wójta Gminy Potok Wielki 

 z dnia 12.01.2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899)

 

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz

pomieszczeń stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki

przeznaczonych do oddania w najem

 

lokal użytkowy o pow.72m² wraz placem i gruntem pod budynkiem o pow.225m² położony w miejscowości Potok Wielki na działce nr 445

 

  1. Opis

Lokal użytkowy o pow. 72 m²  składający się z sali usługowej, zaplecza, w-c dla personelu, w-c dla klientów zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Potok Wielki, nr 10 katastru nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 445  o pow. 0,09 ha   zabudowanej Pawilonem Handlowym.

  1. Nieruchomość nie jest obciążona, posiada urządzoną księgę wieczystą Nr ZA1J00049099/8

prowadzoną przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Janowie Lubelskim.

  1. W skład lokalu użytkowego usytuowanego w Pawilonie Handlowym położonym przy budynku Urzędu Gminy Potok Wielki  wchodzą : sala usługowa, zaplecze, w-c dla personelu,

w-c dla klientów.  Dojście i dojazd z drogi powiatowej relacji Potoczek – Trzydnik Duży nr 2718L, lokal wyposażony jest w przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie (gazowe).

4.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Wielki, który utracił ważność dnia 31 grudnia 2003 r. nieruchomość przeznaczona jest jako Pawilon Handlowy.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości: najem  lokalu użytkowego  nastąpi na podstawie umowy najmu na okres nieprzekraczający 3 lat.

6.Cena czynszu najmu 836,00zł miesięcznie /osiemset trzydzieści sześć złotych/ netto,  plus podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

7.Wysokość opłat z tytułu najmu:

1.czynsz najmu nie obejmuje kosztów  ogrzewania, opłat za energię elektryczną,

zużycie wody, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Najemcę obciążać będzie obowiązek ponoszenia we własnym zakresie i  na

własny koszt opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycie paliwa gazowego,

zużycia  wody ,wywozu nieczystości ciekłych i stałych bezpośrednio na rzecz

usługodawców na podstawie odrębnie zawartych umów,

2.czynsz podwyższany będzie z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok ubiegły.

 

8.Sposób zagospodarowania nieruchomości:

  1. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu lub usług ;
  2. na przyszłym najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji organów w

przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej;
3. ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno-prawnych;
4. uiszczania czynszu najmu za najem przedmiotowej nieruchomości  z dołu do 10 dnia każdego

miesiąca;

5.uiszczanie podatku od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy

6.ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz ubezpieczenie obiektu od tej

odpowiedzialności.;
7.udostępniania Wynajmującemu obiektu celem kontroli realizacji postanowień umowy;
8. dokonywania bieżącej konserwacji i remontów wynikających z eksploatacji budynku;

  1. wszelkie koszty ewentualnych remontów odtworzeniowych obciążać będą Najemcę ;
  2. wykonanie remontów odtworzeniowych wymaga pisemnego uzgodnienia  pomiędzy

Najemcą   i Wynajmującym;
11. dbałość o przedmiot najmu  i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w

niniejszym ogłoszeniu jak również zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, wiedzy,

doświadczenia życiowego i staranności;

  1. niespełnienie przez przyszłego Najemcę warunków określonych w pkt. 1-10 niniejszego ogłoszenia

może stanowić podstawę rozwiązania umowy;

9.Termin zagospodarowania nieruchomości: określony zostanie w umowie najmu;

10.Wysokość stawek z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotycz;

11.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt1 i pkt2.

Nie dotyczy

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zastanie zamieszczona w gazecie Kurier Lubelski.

Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 12.01.2023 r.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry