– Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.)  oraz § 3 uchwały Nr VI/22/2011  Rady Gminy Potok Wielki z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  Nr 41, poz. 952 z 24.03.2011 r.)zarządzam, co następuje:  Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. U c h w a ł a w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 55.2022 z dnia 10.10.2022 r. Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

U c h w a ł a w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry