– Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 listopada 2022 r. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Potok Wielki, początek obrad    – godz. 9,00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Potok Wielki.
 4. Informacja z realizacji zadań w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Potok Wielki do placówek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 23 października 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Wielki na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Potok Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie poręczenia przez Gminę Potok Wielki zobowiązania z tytułu kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 16. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

Marian Giska

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry