– Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 marca 2022 roku odbędzie się  XXVII  sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim za 2021 r.” oraz „Analizę potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na 2022 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkoman i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Potok Wielki na 2022 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Potok Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/188/2022 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki

/-/

mgr Marian Giska

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Potok Wielki w dniu 30.03.2022r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry