– Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Z A W I A D O M I E N I E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 maja 2023 roku odbędzie się  XXXIX sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z XXXVII i  XXVIII  sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonych przetargów w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu ( sprawozdania) z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii  i uzależnieniom behawioralnym na terenie Gminy Potok Wielki w 2022r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 8. Debata nad raportem Gminy Potok Wielki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022.
 10. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Potok Wielki z tytułu realizacji budżetu gminy za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia drugiego Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku-Stanach oraz określenia warunków organizacyjnych Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Potok Wielki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Potok Wielki punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

Marian Giska

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Potok Wielki

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry