– Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców  Gminy Potok Wielki, że  w dniu 7 marca  2023 roku (wtorek), odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali  narad Urzędu Gminy Potok Wielki, początek obrad – godz. 12.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonych przetargów  w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Potok Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Mikołaja w Potoku Wielkim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim za 2022 r.” oraz „Analizę potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na 2023 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

Marian Giska

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry