– Zmiana godzin pracy urzędu gminy

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr  29.2021

Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Potok Wielki

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 oku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  oraz art. 145 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) , zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Potok Wielki bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  2. W dniach od 15 lipca 2021 roku do 16 lipca 2021 roku ustalam czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy w godzinach od 7.30 do 14.00.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Potok Wielki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zastępca Wójta

Jan Witkowski

 

Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 lipca 2021 roku

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry